13.01.22 folkehøyskole lab næring

Har SKAP nådd sitt mål om å bli et kreativt treningssenter?

«Folkehøyskolen SKAP skulle knytte seg til bedrifter i nærområdet og ville forsøke å høste nytte av dem i et slags toveissamarbeid. Fruktene av det samarbeidet er fortsatt ikke kjent for allmennheten», sto det skrevet i lederen til Lindesnes Avis 2. februar 2021.

Redaktøren kommer med to påstander som begge er sanne. Nummer én: SKAP folkehøgskole skal være tett knyttet til næringsliv og samfunnsliv, og nummer to: vi har ikke klart å formidle dette til allmennheten.

Nå har imidlertid assisterende rektor ved SKAP kreativ folkehøyskole, Anne Berit Andøl, evaluert SKAPs tilknytning til næringslivet gjennom sin masteroppgave ved UiA, hvor problemstillingen lyder slik:

«I hvilken grad har SKAP klart å etablere et kreativt treningssenter i Mandal som skaper verdier i skjæringspunktet mellom utdanning, næringsliv og samfunnsliv?»

Behovet er formulert i søknaden til departementet i 2013 om opprettelsen av SKAP:

«Samfunnet trenger kreative og nyskapende mennesker. Både enkeltmennesker, bedrifter og samfunnet står daglig overfor komplekse utfordringer, og endringstakten akselererer. SKAP skal trene evnen til å trives med å løse utfordringer og se muligheter».

BAKGRUNN
Anne Berit har fulgt SKAP siden hun ble ansatt som assisterende rektor på folkehøgskolen, hun var også rektor en kortere periode. Hun er så tett på miljøet at et objektivt blikk kan være utfordrende. Men gjennom metodisk analyse av alle referater og presentasjoner fra styremøter og strategiprosesser har hun levert en grundig vurdering av hvorvidt SKAP har nådd de målene som er satt.

De fleste forbinder SKAP kun med folkehøyskolen SKAP, men det er en større tanke bak. Kort fortalt; SKAP er skolen og Næringshagens «felleseie», måten vi jobber på, både hver for oss og sammen. Felleskapet er forsterket gjennom etablering av Annexet, et prosessrom for næringslivet. Anne Berit beskriver Annexet som et avgjørende trekk i vår felles historie. Lokale bedrifter og organisasjoner har nå to veier inn i SKAP; gjennom prosjekter i regi av skolen, eller gjennom prosesser med Næringshagen i Annexet, gjerne med involvering av kunder, partnere og elever.

Målene Anne Berit har tatt utgangspunkt i er knyttet til SKAPs ambisjoner vedtatt i 2019. De er formulert som 7 bud og beskriver hvordan SKAP skal bli relevant og åpen.

RESULTATET

Så til det mest spennende; resultatet av Anne Berits analyser. I oppgaven har hun jobbet seg gjennom alle målene og grundig vurdert dem opp mot det vi har levert. De syv budene våre har 23 tilhørende mål for henholdsvis 1 år, 3 år og 10 år. Anne Berit har analysert og vurdert måloppnåelse for ettårs-målene (utgangen av 2020). 

-For å vurdere hvor langt partene har kommet i etableringen av SKAP, utifra deres egne målsetninger, har jeg studert målene for SKAP. I tabellen nedenfor har jeg oppsummert måloppnåelsen av ettårsmålene, og denne viser at 14 av 23 mål for å etterleve de syv budene er 100 % gjennomført:

SKAP er et treningssenter for kreativitet:

 • SKAP tiltrekker seg elever som ønsker videre utdanning innen våre fagområder (oppnådd)
 • Lokalt anerkjent miljø innen kreativitet med minst 5 lokale kunder (oppnådd)

 

SKAP fremmer en løsningsorientert tenkemåte:

 • Elevene gir karakterer 6 eller bedre på det faglige tilbudet (ikke målt)
 • 50 % har en tanke om verdien SKAP har for videre utdanning/jobb (oppnådd)
 • 5 bedrifter tar kontakt for bistand til å tenke nytt (oppnådd)

 

 SKAP har metoder og verktøy for nyskaping:

 • Alle veiledere har kompetanse innen SKAPs verktøykasse og bruker den i veiledning og undervisning (oppnådd)
 • 80 % av tidligere elever sier de vil anbefale et år på SKAP kreativ fhs til noen i sitt nettverk (oppnådd)
 • Fablaben har kjørt minst 10 pilotprosjekter med bedrifter (ikke oppnådd)
 • Minst 20 bedrifter har deltatt i våre prosesser (oppnådd)

 

SKAP bygger og bruker et relevant nettverk:

 • SKAP har etablert aktivt samarbeid med 4 ulike kompetansemiljøer (oppnådd)
 • 50 eksterne personer involvert i SKAP årlig (oppnådd)
 • 1 % av alle utgåtte elever er aktive i vårt nettverk (oppnådd)

 

SKAP er ledende aktør på sitt fagfelt:

 • SKAP har etablert et elevprosjekt med UIA (oppnådd)
 • SKAP har tilknyttet seg sin førte PHD (søkt og innvilget, men ikke realisert)
 • SKAP har nyhetsbrev og blogg med faglig innhold (oppnådd)
 • SKAP har en årlig konferanse, KRAFTEN I KOBLING med 200 deltagere (her har vi oppnådd en årlig konferanse, men ikke antall pga korona)

 

SKAP er både fordypning og tverrfaglighet:

 • Alle som jobber som SKAP veiledere er samkjørte innen fasiliteringsmetodikk (ikke oppnådd)
 • SKAP er prosjektbasert og har minst 5 tverrfaglige og 5 fordypende reelle elevprosjekter årlig (ikke oppnådd)
 • Vi oppfordrer bedrifter til å delta med ulike fagfelt i alle prosesser/prosjekter (oppnådd)

 

SKAP er en åpen arena og en koblingsboks:

 • SKAP kjører 4 pilotprosjekt der elever kobles på bedriftsprosjekter (ikke oppnådd)
 • Fablaben er åpen for publikum en gang i uken og har ila året 150 besøkende (ikke oppnådd)
 • SKAP har ett prosjekt hvor elevene er aktive på eksterne arenaer (amfi, konferanse etc) (oppnådd)
 • Fablaben brukes som prototypeverksted av 5 bedrifter årlig (ikke oppnådd)

De målene vi ikke har nådd har ifølge Anne Berits analyser to sentrale årsaksforhold:

 • Vi har ikke lykkes i å etablere en åpen FabLab, et verksted med utstyr åpen for bedrifter og allmennheten. Grunnen er at laben er integrert i skolens lokaler og elevene bruker dem 24/7. Derfor må det etableres en egen lab for publikum.
 • Korona har gitt store begrensninger og tatt fra oss fart og muligheter. 

 

Anne Berits analyse viser tross det en positiv tendens, og den totale måloppnåelsen vurderes slik:

-Gjennomføringen av ettårsmålene viser at SKAP er på vei i riktig retning med det arbeidet som nå skal gjøres. Fra å være en organisasjon i etablering, har SKAP kunnet endre fokuset til å prioritere struktur, organisering og strategi for intern forankring og tiltrekke seg eksterne samarbeidspartnere og kunder.

Avslutningsvis konkluderer Anne Berit slik:

-Basert på analysen i denne oppgaven konkluderer jeg med at SKAP har i stor grad klart å etablere et kreativt treningssenter. Skolen tiltrekker seg elever som ønsker videre utdanning innen kreative fag. SKAP har etablert Annexet der utdanning, næringsliv og samfunnsliv kan kobles sammen og dra nytte av hverandre.

 

OPPSUMMERT

Anne Berit har produsert en omfattende analyse av en krevende prosess, og hun har konkludert med at SKAP er på vei mot en fremtid som likner den vi har ønsket oss. Ikke minst viser prosjektet at det er KRAFT I KOBLING, vi må bare litt flinkere til å fortelle om det.